............................................................................................................... V ponuke Nové Extra Služby...................................................................................................................................................... Nový cenník platný od 15.5.2023...........................................................................................................................................

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY O TECHNICKÝCH KONTROLÁCH
VOZIDIEL A ZO SÚVISIACICH OBLASTÍ
(január 2018)
1. Sú technické kontroly vozidiel povinné? Ak áno, pre ktoré vozidlá?
2. Aké sú lehoty povinných technických kontrol?
3. Aký je rozdiel medzi technickou kontrolou a emisnou kontrolou? Potrebujem s mojím vozidlom
absolvovať obe? Je to možné vybaviť naraz?
4. Sú emisné kontroly vozidiel povinné? Ak áno, pre ktoré vozidlá?
5. Aké sú lehoty povinných emisných kontrol?
6. Mám osobný automobil so zážihovým motorom a katalyzátorom, potrebujem emisnú kontrolu?
7. Čo je prvé prihlásenie vozidla do evidencie a kde ho k môjmu vozidlu zistím?
8. Kde zistím kategóriu môjho vozidla?
9. Čo znamená, ak bolo vozidlo pri technickej kontrole pravidelnej vyhodnotené ako spôsobilé na
premávku na pozemných komunikáciách?
10. Čo znamená, ak bolo vozidlo pri technickej kontrole pravidelnej vyhodnotené ako dočasne
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách?
11. Čo znamená, ak bolo vozidlo pri technickej kontrole pravidelnej vyhodnotené ako nespôsobilé na
premávku na pozemných komunikáciách?
12. Aké doklady je potrebné predložiť na stanici technickej kontroly pri technickej kontrole
pravidelnej alebo opakovanej?
13. Polícia mi zadržala osvedčenie o evidencii kvôli zlému technickému stavu (neplatnej technickej
kontrole). Ako mám postupovať, keďže pri technickej kontrole vozidla na stanici technickej kontroly
sa tento doklad vyžaduje?
14. Je možné, aby boli ceny za vykonanie technickej kontroly vozidla na jednotlivých staniciach
technickej kontroly rôzne, a prečo?
15. Kde sa nachádza najbližšia stanica technickej kontroly v mojom okolí?
16. Chcem si kúpiť vozidlo v zahraničí. Budem s ním musieť na technickú kontrolu?
17. Chcem si doviezť automobil s riadením na pravej strane. Je možné ho prihlásiť do evidencie na
Slovensku?
18. Akými dokladmi preukážem platnosť technickej kontroly pravidelnej pri cestnej kontrole?
19. Mám záujem zriadiť novú stanicu technickej kontroly. Ako mám postupovať?
20. Kde nájdem všetky možné dôvody na hodnotenie vozidla ako technicky nespôsobilého na
premávku na pozemných komunikáciách? Sú postupy, ktoré kontrolní technici používajú, zverejnené
a voľne prístupné?
21. Idem na technickú kontrolu, v akom stave mám pristaviť vozidlo na stanicu technickej kontroly?
22. Čo patrí do povinnej výbavy vozidla?
23. Musím ísť s vozidlom na technickú kontrolu na stanicu technickej kontroly v okrese, v ktorom
mám trvalé bydlisko?
24. Ak bude výsledok technickej kontroly zlý, zadržia mi na stanici technickej kontroly osvedčenie o
evidencii?
25. Dostanem poštou výzvu na absolvovanie technickej kontroly pred uplynutím lehoty, v ktorej na ňu
s vozidlom musím?
2
26. Pracujem pre zahraničnú spoločnosť a používam preto vozidlo so zahraničnými evidenčnými
číslami. Musím ísť na technickú alebo emisnú kontrolu?
27. Stratil som platné osvedčenie o technickej kontrole alebo som prišiel o platnú kontrolnú nálepku,
musím ísť na technickú kontrolu pravidelnú znovu?
28. Zmenilo sa evidenčné číslo vozidla, príslušný údaj na osvedčení o technickej kontrole je preto
neplatný. Ako mám postupovať?
29. Som nespokojný s postupom kontrolného technika alebo hodnotením vozidla pri technickej
kontrole a chcem sa sťažovať. Ako mám postupovať?
30. Pri technickej kontrole zistili, že mi na vozidle chýba výrobný štítok. Čo mám robiť?
31. Musia pracovné stroje (snežné skútre, pásové traktory) tiež na technickú kontrolu?
32. Chcem používať vozidlo, ktoré nie je prihlásené v evidencii, v premávke na pozemných
komunikáciách aj po 31.12.2012. Čo mám robiť?
33. Nechal som si do vozidla namontovať plynové zariadenie v rámci hromadnej prestavby. Čo mám
robiť, aby mi zmenu zapísali do dokladov vozidla?
34. Chcem si na vozidlo doplniť denné prevádzkové svietidlá. Aké sú podmienky?
35. Je možné vymeniť pôvodné halogénové žiarovky svetlometov vozidla za xenónové výbojky?
36. Moje odcudzené vozidlo, ktoré som medzitým odhlásil z evidencie, bolo nájdené. Dá sa prihlásiť
späť do evidencie?
37. Ako mám postupovať, ak chcem zmeniť počet miest vo vozidle (vymeniť karosériu alebo motor
vozidla)?
38. Odhlásil som moje vozidlo dočasne z evidencie. Teraz ho chcem opäť prihlásiť. Musím s ním
predtým na technickú kontrolu?
39. Kúpil som ojazdené vozidlo, ale nie som si istý, či jeho kontrolná nálepka technickej kontroly nie
je falošná. Dá sa jej pravosť overiť?
40. V ktorom predpise nájdem, čo má obsahovať lekárnička vozidla?
3
1. Sú technické kontroly vozidiel povinné? Ak áno, pre ktoré vozidlá?
Áno, zákon č. 725/2004 Z. z. v paragrafe 21 ustanovuje prevádzkovateľovi vozidla, ktoré je
v premávke, povinnosť v určených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť
vozidlo technickej kontrole pravidelnej. Sankcie za neabsolvovanie povinnej technickej
kontroly sú predmetom osobitného dokumentu.
Povinnosť sa vzťahuje na vozidlá prihlásené v evidencii vozidiel (majú pridelené osvedčenie
o evidencii časť I a časť II a evidenčné číslo) týchto základných kategórií
 L – motocykle, trojkolky a štvorkolky,
 M – štvor- a viackolesové motorové vozidlá na dopravu osôb,
 N – štvor- a viackolesové motorové vozidlá na dopravu nákladu,
 O – prípojné vozidlá,
 T – kolesové traktory a
 R – prípojné vozidlá traktorov (v minulosti bola táto základná kategória označovaná OT).
Ustanovenia týkajúce sa technických kontrol sa podľa paragrafu 1 odseku 3 zákona
nevzťahujú na historické vozidlá (tie, ktoré majú preukaz historického vozidla, boli vyrobené
pred viac ako 30 rokmi, sú uchovávané a udržiavané v historicky správnom stave a nie sú
určené na každodenné používanie) a na športové vozidlá (tie, ktoré majú preukaz športového
vozidla). Na týchto vozidlách sa technická kontrola nevykonáva.
Zákon sa tiež podľa paragrafu 3 odseku 5 nevzťahuje na nasledovné vozidla, ktoré nie sú
prihlásené v evidencii vozidiel podľa zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov:
 vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti,
 vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií,
 vozidlá Policajného zboru,
 vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 vozidlá Slovenskej informačnej služby,
 vozidlá Hasičského a záchranného zboru,
4
 vozidlá hasičských jednotiek určené na základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky s ich vlastníkmi a
 vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy.
Pre tieto vozidlá technická kontrola nie je povinná, avšak na žiadosť prevádzkovateľa vozidla
sa môže vykonať.
2. Aké sú lehoty povinných technických kontrol?
Lehoty, v ktorých musí byť vozidlo podrobené technickej kontrole pravidelnej, sú uvedené
v paragrafe 47 odseku 1 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. a sú nasledovné:
 vozidlá kategórií L1e (tzv. malé motocykle) a L2e (malé trojkolky) – 4 roky po prvom
prihlásení do evidencie a potom opakovane každé 4 roky
(týka sa len vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii),
 vozidlá kategórií L3e (veľké motocykle), L4e (motocykle s postranným vozíkom), L5e
(veľké trojkolky), L6e (malé štvorkolky), L7e (veľké štvorkolky), M1 (osobné automobily),
N1 (nákladné automobily do 3,5 t), O1 a O2 (prípojné vozidlá do 3,5 t) – 4 roky po prvom
prihlásení do evidencie a potom opakovane každé 2 roky
(trojkolky a štvorkolky neprihlásené v evidencii alebo klasifikované ako pracovné stroje
samohybné technickej kontrole nepodliehajú),
 vozidlá kategórií M2 (autobusy do 5 t), N2 a N3 (nákladné automobily nad 3,5 t), O3 a O4
(prípojné vozidlá nad 3,5 t) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom opakovane
každý rok,
 vozidlá kategórie M3 (autobusy nad 5 t) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom
opakovane každý rok, po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie opakovane každých
6 mesiacov,
 vozidlá základných kategórií M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak
ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s
5
právom prednostnej jazdy; všetky sanitné vozidlá, vozidlá používané na poruchovú službu
plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu – 1 rok po prvom prihlásení do
evidencie a potom opakovane každý rok,
 vozidlá základných kategórií T (kolesové traktory) a R (prípojné vozidlá za traktory) – 4
roky po prvom prihlásení do evidencie a potom opakovane každé 2 roky,
 vozidlá základných kategórií L, M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo –
1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom opakovane každý rok.
3. Aký je rozdiel medzi technickou kontrolou a emisnou kontrolou? Potrebujem s
mojím vozidlom absolvovať obe? Je to možné vybaviť naraz?
Technickú kontrolu definuje zákon č. 725/2004 Z. z. ako prehliadku a posúdenie „technického
stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek“.
Emisnú kontrolu zasa ako kontrolu „stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú
tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch“. Technická kontrola sa zameriava
predovšetkým na bezpečnosť používania vozidla. Jej cieľom je odhaliť vozidlá, ktorých
technický stav nie je dostatočne dobrý na to, aby mohli byť používané na cestách. Ekologický
aspekt je v technickej kontrole tiež obsiahnutý, i keď v menšej miere. Emisná kontrola je
naopak zameraná práve na selekciu vozidiel poškodzujúcich životné prostredie nadmernou
tvorbou škodlivých emisií vo výfukových plynoch. Obe kontroly sa navzájom dopĺňajú.
Väčšina STK je súčasne aj pracoviskom emisnej kontroly, spravidla sa preto dajú obe
kontroly vybaviť naraz.
Vozidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť absolvovať technickú kontrolu pravidelnú, sú
uvedené v odpovedi na otázku č. 1. Podobne vozidlá, pre ktoré je povinná emisná kontrola
pravidelná, sú uvedené v odpovedi na otázku č. 4.
4. Sú emisné kontroly vozidiel povinné? Ak áno, pre ktoré vozidlá?
Obdobne, ako v prípade technických kontrol, zákon č. 725/2004 Z. z. vo svojom paragrafe 21
ustanovuje prevádzkovateľovi vozidla, ktoré je v premávke, tiež povinnosť v určených
lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.
6
Povinnosť sa vzťahuje na vozidlá prihlásené v evidencii vozidiel (majú pridelené osvedčenie
o evidencii časť I a časť II a evidenčné číslo) týchto základných kategórií
 M – štvor- a viackolesové motorové vozidlá na dopravu osôb,
 N – štvor- a viackolesové motorové vozidlá na dopravu nákladu a
 T – kolesové traktory.
Emisnej kontrole prirodzene nepodliehajú vozidlá základných kategórií O a R (prípojné
vozidlá), rovnako tiež vozidlá so zážihovým motorom mazaným zmesou paliva a mazacieho
oleja (napr. niektoré dvojtaktné motory) a všetky vozidlá kategórie L (motocykle a od nich
odvodené).
Ustanovenia týkajúce sa emisných kontrol sa podľa paragrafu 1 odseku 3 zákona nevzťahujú
na historické vozidlá (tie, ktoré majú preukaz historického vozidla, boli vyrobené pred viac
ako 30 rokmi, sú uchovávané a udržiavané v historicky správnom stave a nie sú určené na
každodenné používanie) a na športové vozidlá (tie, ktoré majú preukaz športového vozidla).
Na týchto vozidlách sa technická kontrola nevykonáva.
Zákon sa tiež podľa paragrafu 3 odseku 5 nevzťahuje na nasledovné vozidla, ktoré nie sú
prihlásené v evidencii vozidiel podľa zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov:
 vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti,
 vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií,
 vozidlá Policajného zboru,
 vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 vozidlá Slovenskej informačnej služby,
 vozidlá Hasičského a záchranného zboru,
 vozidlá hasičských jednotiek určené na základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky s ich vlastníkmi a
 vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy.
7
Podrobnejšie informácie o emisných kontrolách možno nájsť na internetovej stránke
poverenej technickej služby emisnej kontroly vozidiel S-EKA s.r.o.
5. Aké sú lehoty povinných emisných kontrol?
Lehoty, v ktorých musí byť vozidlo podrobené emisnej kontrole pravidelnej, sú uvedené v
paragrafe 67 odseku 1 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. a sú nasledovné:
 vozidlá kategórií M1 (osobné automobily) a N1 (nákladné automobily do 3,5 t) so
zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom (to znamená spravidla
vozidlá bez riadeného katalyzátora) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom
opakovane každý rok,
 vozidlá kategórie M3 (autobusy nad 5 t) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom
opakovane každý rok,
 ostatné vozidlá základných kategórií M (motorové vozidlá na dopravu osôb) a N
(motorové vozidlá na dopravu nákladov) – v rovnakých lehotách, ako sa na ne podľa
kategórie, veku a spôsobu použitia vzťahuje povinnosť absolvovať technickú kontrolu
pravidelnú,
 vozidlá základnej kategórie T (kolesové traktory) – v rovnakých lehotách, ako sa na ne
podľa kategórie, veku a spôsobu použitia vzťahuje povinnosť absolvovať technickú
kontrolu pravidelnú.
Podrobnejšie informácie o emisných kontrolách možno nájsť na internetovej stránke
poverenej technickej služby emisnej kontroly vozidiel S-EKA s.r.o.
6. Mám osobný automobil so zážihovým motorom a katalyzátorom, potrebujem
emisnú kontrolu?
Áno, aj vozidlá kategórií M1 (osobné automobily) a N1 (nákladné automobily do 3,5 t) so
zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (ktorým spravidla je riadený
katalyzátor) už dnes podliehajú emisnej kontrole pravidelnej. Podrobnejšie informácie
o emisných kontrolách možno nájsť na internetovej stránke poverenej technickej služby
emisnej kontroly vozidiel S-EKA s.r.o.
8
7. Čo je prvé prihlásenie vozidla do evidencie a kde ho k môjmu vozidlu zistím?
Prvým prihlásením vozidla do evidencie, od ktorého sa ráta interval do prvej povinnej
technickej kontroly pravidelnej, sa podľa vyhlášky rozumie dátum prvého pridelenia
evidenčného čísla v SR alebo v inom štáte. Spravidla býva uvedený v osvedčení o evidencii
časti I aj II. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale rok výroby vozidla je známy, potom sa za prvé
prihlásenie do evidencie považuje prvý deň roku výroby. Ak je rozdiel medzi dátumom
prvého prihlásenia do evidencie v SR a rokom výroby väčší ako 12 mesiacov, potom sa za
prvé prihlásenie do evidencie opäť považuje prvý deň roku výroby vozidla.
8. Kde zistím kategóriu môjho vozidla?
Kategória vozidla je uvedená v osvedčení o evidencii vozidla časti I aj II. Rozdelenie vozidiel
do základných kategórií (napr. M, N, O …) a kategórií (napr. M1, M2, M3 …) upravuje zákon
č. 725/2004 Z. z. vo svojej prílohe č. 1. Prehľad so stručnými definíciami kritérií pre
zaradenie do nich je uvedený tiež v informačnom materiáli v sekcii „pre verejnosť“ našej
internetovej stránky.
9. Čo znamená, ak bolo vozidlo pri technickej kontrole pravidelnej vyhodnotené
ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách?
Ak bolo vozidlo vyhodnotené ako spôsobilé, znamená to, že na ňom nebola nájdená žiadna
chyba, alebo len ľahké chyby (tzv. stupňa A). Tie nemajú vplyv na bezpečnosť prevádzky
vozidla. Vozidlu je pridelený protokol o technickej kontrole a osvedčenie o technickej
kontrole, na vozidlo je nalepená kontrolná nálepka. Vozidlo môže byť bez obmedzení
používané v premávke až do uplynutia lehoty na absolvovanie ďalšej technickej kontroly
pravidelnej.
9
10. Čo znamená, ak bolo vozidlo pri technickej kontrole pravidelnej
vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných
komunikáciách?
Ak bolo vozidlo vyhodnotené ako dočasne spôsobilé, znamená to, že na ňom bola nájdená
jedna alebo viacero vážnych chýb (tzv. stupňa B). Tie síce nepredstavujú bezprostredné
ohrozenie, ale majú vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla. V takomto prípade je vozidlu
pridelený len protokol o technickej kontrole, kontrolná nálepka ani osvedčenie sa nevydávajú.
Lehota, v ktorej je vozidlo považované za spôsobilé a môže byť v premávke používané, je
obmedzená na 30 dní odo dňa kontroly. Táto lehota je ale predovšetkým určená na
odstránenie zistených chýb. To, aké chyby boli na vozidle zistené, je uvedené v protokole.
Chyby sú vyznačené ako číselné kódy, ktorých význam je uvedený v predtlači na rubovej
strane protokolu. K niektorým chybám môžu byť na protokole vypísané tiež dopĺňajúce
informácie v rubrike Ďalšie záznamy STK v jeho spodnej časti. V priebehu tridsiatich dní od
vykonania kontroly možno s vozidlom prísť na ktorúkoľvek STK disponujúcu oprávnením
kontrolovať príslušnú kategóriu vozidiel a požiadať o opakovanú kontrolu. Pri nej sa
skontroluje najmä odstránenie chýb zistených pri predchádzajúcej kontrole. Po uplynutí
tridsaťdňovej lehoty prichádza do úvahy už len vykonanie kontroly v plnom rozsahu,
spravidla drahšej v porovnaní s opakovanou kontrolou.
11. Čo znamená, ak bolo vozidlo pri technickej kontrole pravidelnej
vyhodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách?
Ak bolo vozidlo vyhodnotené ako nespôsobilé, znamená to, že na ňom bola nájdená jedna
alebo viacero nebezpečných chýb (tzv. stupňa C). Tie bezprostredne ohrozujú prevádzku
vozidla, bezpečnosť osôb, majetku a životné prostredie, alebo poškodzujú pozemné
komunikácie. V takomto prípade je vozidlu pridelený len protokol o technickej kontrole,
kontrolná nálepka ani osvedčenie sa nevydávajú. Vozidlo sa nesmie v premávke používať
a zákon č. 725/2004 Z. z. vo svojom paragrafe 53 dokonca ukladá prevádzkovateľovi alebo
vodičovi vozidla povinnosť nechať ho z STK odtiahnuť. To, aké chyby boli na vozidle
zistené, je uvedené v protokole. Chyby sú vyznačené ako číselné kódy, ktorých význam je
uvedený v predtlači na rubovej strane protokolu. K niektorým chybám môžu byť na protokole
vypísané tiež dopĺňajúce informácie v rubrike Ďalšie záznamy STK v jeho spodnej časti.
V priebehu tridsiatich dní od vykonania kontroly možno s vozidlom prísť na ktorúkoľvek
STK disponujúcu oprávnením kontrolovať príslušnú kategóriu vozidiel a požiadať
o opakovanú kontrolu. Pri nej sa skontroluje najmä odstránenie chýb zistených pri
predchádzajúcej kontrole. Po uplynutí tridsaťdňovej lehoty prichádza do úvahy už len
vykonanie kontroly v plnom rozsahu, spravidla drahšej v porovnaní s opakovanou kontrolou.
10
12. Aké doklady je potrebné predložiť na STK pri technickej kontrole pravidelnej
alebo opakovanej?
 osvedčenie o evidencii časť II („papierový“ doklad formátu A4 vydávaný od 1. júna
2010), alebo,
ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 1. marca 2005 do 1. júna 2010, potom
osvedčenie o evidencii („papierový“ doklad formátu A4), alebo,
ak ide o doklady vydané k vozidlu pred 1. marcom 2005, potom technický preukaz
vozidla,
 ak bol doklad podľa prvého bodu zadržaný políciou, potom namiesto neho jeho aktuálnu
kópiu spolu s potvrdením o jeho zadržaní vydaným útvarom Policajného zboru,
 protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom LPG alebo CNG,
ktoré týmto zariadením nebolo vybavené od výrobcu (zariadenie bolo namontované
dodatočne) a jeho montáž bola vykonaná v Slovenskej republike,
 pri opakovanej technickej kontrole k technickej kontrole pravidelnej okrem vyššie
uvedených dokladov aj protokol z predchádzajúcej kontroly vozidla.
Podrobnosti ohľadom predkladaných dokladov pri ostatných druhoch technických kontrol sú
uvedené v paragrafe 46 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z.
13. Polícia mi zadržala osvedčenie o evidencii kvôli zlému technickému stavu
(neplatnej technickej kontrole). Ako mám postupovať, keďže pri technickej
kontrole vozidla na STK sa tento doklad vyžaduje?
Vykonanie technickej kontroly nijak neobmedzuje, ak bol v prípade vozidla s dvojdielnym
dokladom o evidencii (osvedčenie o evidencii časť I a časť II vydávané po 1. júni 2010 alebo
technický preukaz a osvedčenie o evidencii vydávané pred 1. marcom 2005) zadržaný ten z
dokladov, ktorý má mať vodič pri vedení vozidla vo vozidle so sebou. Pri technickej kontrole
je potrebné predložiť ten z dokladov, ktorý vodič vo vozidle so sebou nemáva (osvedčenie
o evidencii časť II alebo technický preukaz).
Namiesto zadržaného jednodielneho osvedčenia o evidencii (vydávaného v období medzi 1.
marcom 2005 a 1. júnom 2010) sa na STK predkladá jeho aktuálna kópia spolu s potvrdením
o jeho zadržaní vydaným útvarom Policajného zboru. Možno preto odporučiť včas si
vyhotoviť fotokópiu osvedčenia.
11
Ostatné doklady treba pri technickej kontrole predložiť v rovnakom rozsahu, ako v bežnom
prípade.
14. Je možné, aby boli ceny za vykonanie technickej kontroly vozidla na
jednotlivých staniciach technickej kontroly (STK) rôzne, a prečo?
Ceny za technické kontroly nie sú regulované a ich stanovenie je vecou prevádzkovateľov
STK. Môžu sa preto navzájom líšiť. Predpísané podmienky preverované pri technickej
kontrole, celkový rozsah kontroly a metódy pri nej použité sú však presne určené platnými
predpismi a bez ohľadu na rôznu cenu sú v každej STK rovnaké.
15. Kde sa nachádza najbližšia stanica technickej kontroly (STK) v mojom okolí?
Zoznam všetkých STK v SR spolu s kontaktnými údajmi je prístupný na internetovej stránke
www.testek.sk prostredníctvom odkazu „Zoznam STK“.
16. Chcem si kúpiť vozidlo v zahraničí. Budem s ním musieť na technickú
kontrolu?
Technicko-administratívnu stránku dovozu jednotlivého vozidla zo zahraničia upravuje zákon
č. 725/2004 Z. z. Podľa jeho platného znenia (po zmene zákonom č. 307/2009 Z. z.
s účinnosťou od 1. septembra 2009) sa delia štáty, odkiaľ sú vozidlá dovážané, na dve
skupiny. Do prvej, pre dovoz z ktorej platia výhodnejšie podmienky, patria všetky členské
štáty Európskeho spoločenstva, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island (tzv. členské štáty a iné
zmluvné štáty Dohody o EHP) a Švajčiarsko. Druhú tvoria všetky ostatné štáty sveta,
v terminológii zákona nazývané tzv. tretími štátmi. Jednotlivo dovezené vozidlo podlieha
uznaniu schválenia alebo schváleniu, podľa toho, aké schválenie má a z ktorého štátu bolo
dovezené. O uznanie schválenia alebo schválenie je potrebné písomne požiadať okresný úrad
príslušný podľa miesta bydliska alebo sídla žiadateľa. Podrobnosti žiadostí sú uvedené priamo
v zákone. Prehľad nevyhnutných príloh ku žiadostiam je uvedený tiež v schéme na
internetovej stránke www.testek.sk v sekcii „pre verejnosť“. Podrobnejšie informácie
o zmenách v predpisoch pre dovoz jednotlivého vozidla od 1. septembra 2009 možno nájsť
v osobitnom informačnom materiáli.
Ak ide o dovoz z členského alebo iného zmluvného štátu Dohody o EHP alebo Švajčiarska,
jednou z príloh ku žiadosti na okresnom úrade bude protokol z technickej kontroly
12
pravidelnej. Vyžaduje sa, aby vozidlo pri nej bolo hodnotené ako spôsobilé na premávku.
Výnimkami, kedy protokol z technickej kontroly zo slovenskej STK netreba, sú tieto prípady:
 nové vozidlo, ktoré dosiaľ nikdy nebolo prihlásené v evidencii (v zmysle definície podľa
paragrafu 2 zákona nesmie mať najazdených viac ako 6000 km),
 vozidlo, ktoré technickej kontrole nepodlieha (napríklad pracovný stroj),
 vozidlo, ktorému ešte neuplynula lehota na absolvovanie prvej technickej kontroly
pravidelnej (napríklad osobný automobil do štyroch rokov od prvého prihlásenia do
evidencie),
 vozidlo, ktoré malo preukázateľne platnú technickú kontrolu vykonanú v členskom alebo
inom zmluvnom štáte dohody o EHP, a okresný úrad mu ju uzná (okrem prípadov
schválenia vozidla, ktoré nemá typové schválenie ES, typové schválenie ani schválenie na
prevádzku v premávke).
Pri dovoze z tretích štátov sa tiež vykonáva technická kontrola pravidelná. Jediným prípadom,
kedy protokol z technickej kontroly netreba, je uznanie schválenia nového vozidla, ktoré má
typové schválenie ES a nebolo dosiaľ prihlásené v evidencii. Keďže často ide o dovoz
z oblastí, v ktorých platia technické predpisy pre vozidlá odlišné od európskych (napr. USA
alebo Kanada), osobitne sa kladie dôraz na
 kontrolu označenia vozidla identifikačným číslom vozidla VIN a výrobným štítkom,
 kontrolu schválenia zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa európskych
predpisov,
 kontrolu schválenia zasklenia okien podľa európskych predpisov,
 kontrolu rýchlomera a použitia metrických jednotiek podľa európskych predpisov,
 kontrolu schválenia ostatných súčastí a zariadení vozidla, ktoré tejto povinnosti
podliehajú.
17. Chcem si doviezť automobil s riadením na pravej strane. Je možné ho prihlásiť
do evidencie na Slovensku?
Podmienkou pre prihlásenie dovezeného jednotlivého vozidla do evidencie je jeho schválenie
alebo uznanie schválenia na príslušnom okresnom úrade. Zákon č. 725/2004 Z. z. vo svojom
paragrafe 16c odseku 2 (v znení zmenenom zákonom č. 307/2009 Z. z.) zakazuje schválenie
alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, ak má riadenie na pravej strane
13
alebo v strede. Ak by niekto chcel upraviť vozidlo tak, aby malo riadenie na ľavej strane, ak
malo pôvodne na pravej, išlo by podľa paragrafu 17 odseku 1 písmena g) zákona o prestavbu
vozidla. Podľa paragrafu 17 odseku 4 písmena a) zákona sa prestavba môže povoliť len vtedy,
ak je vozidlo prihlásené v evidencii v SR a má platné osvedčenie o evidencii. Ako ale bolo
uvedené vyššie, zákon neumožňuje prihlásiť takéto vozidlo do evidencie. Na inom mieste, v
paragrafe 17 odseku 5 písmene c), je dokonca priamo zakázané povoliť prestavbu spočívajúcu
v zmene umiestnenia riadenia.
V bežných prípadoch teda vozidlo s pravostranným riadením nemožno prihlásiť do evidencie
v SR a jeho prípadná prestavba spočívajúca v premiestnení riadenia by bola ilegálna. Zákon
však pripúšťa výnimku, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie
riadenia v strede alebo na pravej strane vozidla. Takýmto prípadom sú napríklad zametacie
vozidlá, alebo vozidlá určené na vykonávanie špeciálnych prác.
Okrem riadenia na opačnej strane sú ďalšou odlišnosťou vozidiel určených na ľavostrannú
premávku stretávacie svetlomety. Ak je vozidlo určené na pravostrannú premávku a má
stretávacie svetlomety s asymetrickým rozhraním svetla a tieňa (v dnešnej dobe ich už majú
všetky automobily), svietia vpravo pred vozidlo vyššie a ďalej, aby osvetlili pravú krajnicu.
Vľavo pred vozidlom je oblasť, odkiaľ prichádzajú protiidúce vozidlá. Aby nehrozilo oslnenie
ich vodičov, musia svetlomety v tejto oblasti svietiť nižšie. Vozidlá v krajinách
s ľavostrannou premávkou svietia samozrejme presne naopak. Ak sú použité u nás, a nemajú
aspoň provizórnu ochranu – clonu nalepenú na kryte svetlometu, potom bude v noci stretnutie
s nimi pre vodičov v protismere veľmi nepríjemné. Niektorí výrobcovia vozidiel, aby
zabránili neželaným výmenám svetlometov za opačne svietiace, znemožňujú konštrukčnými
úpravami montáž iných svetiel, než určených pre oblasť premávky, v ktorej malo byť vozidlo
pôvodne používané.
18. Akými dokladmi preukážem platnosť technickej kontroly pravidelnej pri
cestnej kontrole?
Podľa paragrafu 52 odseku 7 zákona č. 725/2004 Z. z. možno absolvovanie a platnosť
technickej kontroly pravidelnej preukázať predložením osvedčenia o technickej kontrole a na
vozidle nalepenou kontrolnou nálepkou. Ak je kontrola platná, ale niektorý z dokladov chýba
(napríklad sa stratil alebo poškodil), potom je prevádzkovateľ vozidla povinný získať pri
technickej kontrole administratívnej náhradný doklad s rovnakou lehotou platnosti, akú mal
pôvodný.
14
Ak je vozidlo pri technickej kontrole pravidelnej hodnotené ako dočasne spôsobilé na
premávku, kontrolná nálepka ani osvedčenie mu vydané nie sú. Môže však byť používané
v premávke počas 30 dní od vykonania kontroly. V takom prípade možno odporúčať mať pri
sebe počas jazdy protokol o technickej kontrole, v ktorom je táto lehota uvedená.
19. Mám záujem zriadiť novú STK. Ako mám postupovať?
Osobitná sekcia so základnými informáciami ku zriaďovaniu STK je na stránke
www.testek.sk prístupná prostredníctvom odkazu „Zriadenie STK“.
20. Kde nájdem všetky možné dôvody na hodnotenie vozidla ako technicky
nespôsobilého na premávku na pozemných komunikáciách? Sú postupy, ktoré
kontrolní technici používajú, zverejnené a voľne prístupné?
Všetky možné dôvody na hodnotenie vozidla ako technicky nespôsobilého na premávku na
pozemných komunikáciách sú uvedené v paragrafe 17 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.
V paragrafe 48 odseku 2 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. sú zasa uvedené možné
dôvody na dočasnú spôsobilosť. Postupy aplikované pri technických kontrolách sú stanovené
metodickými pokynmi Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (MDVRR SR). Sú zverejňované vo Vestníku ministerstva, na internete je prístup
k nim možný napríklad cez stránku ministerstva, alebo cez stránku www.testek.sk
prostredníctvom odkazu „predpisy“.
21. Idem na technickú kontrolu, v akom stave mám pristaviť vozidlo na STK?
Podľa paragrafu 49 odseku 7 zákona č. 725/2004 Z. z. musí byť vozidlo pristavené čisté a
s povinnou výbavou. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov
alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a
vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované.
Do 1.2.2012 museli byť všetky vozidlá pristavované na STK v nezaťaženom stave. Od
1.2.2012 prišlo ku zmene, vozidlá kategórií M, N a O s najväčšou prípustnou celkovou
hmotnosťou nad 3,5 t musia byť na STK kontrolované zaťažené. Podrobnosti sú predmetom
osobitného dokumentu. Ostatné môžu byť na technickú kontrolu pristavované naďalej
nezaťažené.
15
Ak ide o prípojné vozidlo, na to aby mohli byť skontrolované niektoré systémy (napr.
prevádzková brzda alebo osvetlenie), musí byť pristavené v súprave s vhodným ťažným
vozidlom.
22. Čo patrí do povinnej výbavy vozidla?
Povinnú výbavu vozidla určuje paragraf 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. nasledovne:
 pre vozidlá kategórií L3e, L4e, L5e a L7e – lekárnička (určená pre tieto kategórie vozidiel).
 pre vozidlá kategórií M1 a N1 – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a
Ps), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka),
homologizovaný výstražný trojuholník, príručný zdvihák s dostatočnou nosnosťou na
zdvihnutie ktorejkoľvek nápravy plno zaťaženého vozidla, kľúč na matice alebo skrutky
kolies a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má vozidlo pneumatiky
umožňujúce dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo má prostriedky pre
bezdemontážnu opravu defektu, prípadne ide o špeciálne vozidlo premávajúce len
v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa, potom nemusí mať náhradné koleso,
zdvihák ani kľúč. Ak ide o vozidlo, ktoré sa používa na zdravotnícku záchrannú službu,
banskú záchrannú službu alebo poruchovú službu plynárenských zariadení, potom musí
mať aj jeden alebo viac hasiacich prístrojov s celkovou hmotnosťou náplne aspoň 1,3 kg.
 pre vozidlá kategórií N2 a N3 – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a Ps),
bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka),
homologizovaný výstražný trojuholník, hasiaci prístroj (jeden alebo viac, s celkovou
hmotnosťou náplní aspoň 6 kg), zakladacie kliny (pre dvojnápravové vozidlo najmenej
jeden, viacnápravové aspoň dva), príručný zdvihák s dostatočnou nosnosťou na zdvihnutie
ktorejkoľvek nápravy plno zaťaženého vozidla, kľúč na matice alebo skrutky kolies
a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má vozidlo pneumatiky umožňujúce
dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo má prostriedky pre bezdemontážnu
opravu defektu alebo zmluvným vzťahom zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy
poškodenej pneumatiky v celej SR, prípadne ide o špeciálne vozidlo premávajúce len
v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa, potom nemusí mať náhradné koleso,
zdvihák ani kľúč. Súprava vozidiel môže mať spoločné náhradné koleso, ak má
predpísané rovnaké rozmery pneumatík a vyhotovenie kolies. Vozidlá kategórie N3
16
navyše musia mať v čase od 15. novembra do 31. marca protisklzové reťaze vhodné na
použitie aspoň na jednej hnacej náprave.
 pre vozidlá kategórií M2 a M3 –lekárnička (určená pre tieto kategórie vozidiel – do 22
miest na sedenie jedna, nad 22 miest dve), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta,
overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), homologizovaný výstražný trojuholník, hasiaci
prístroj (jeden alebo viac, s celkovou hmotnosťou náplní aspoň 6 kg, ak ide o autobus do
22 miest na sedenie, alebo 12 kg, ak ide o autobus nad 22 miest), zakladacie kliny (pre
dvojnápravové vozidlo najmenej jeden, viacnápravové aspoň dva), príručný zdvihák
s dostatočnou nosnosťou na zdvihnutie ktorejkoľvek nápravy plno zaťaženého vozidla,
kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má
vozidlo pneumatiky umožňujúce dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo
má prostriedky pre bezdemontážnu opravu defektu alebo zmluvným vzťahom
zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v celej SR, prípadne ide
o špeciálne vozidlo premávajúce len v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa alebo
mestský autobus, potom nemusí mať náhradné koleso, zdvihák ani kľúč.
 pre vozidlá kategórie T, C a Ps – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a
Ps), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka),
homologizovaný výstražný trojuholník, hasiaci prístroj – jeden alebo viac, s celkovou
hmotnosťou náplní aspoň 6 kg (okrem vozidiel kategórie Ps odvodených od štvorkoliek
kategórie L7e) a zakladací klin (okrem vozidiel kategórie C).
 pre vozidlá kategórie O2, O3, O4, Rb2, Rb3 a Rb4 – zakladacie kliny (najmenej jeden,
prípojné vozidlá s troma a viacerými nápravami, návesy a jednonápravové prívesy dva) a
náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Súprava môže mať spoločné náhradné koleso,
ak má predpísané rovnaké rozmery pneumatík a vyhotovenie kolies.
23. Musím ísť s vozidlom na technickú kontrolu na STK v okrese, v ktorom mám
trvalé bydlisko?
Podľa paragrafu 49 odseku 7 zákona č. 725/2004 Z. z. je technickú kontrolu možné vykonať
v ktorejkoľvek STK v SR podľa voľby prevádzkovateľa vozidla. To sa vzťahuje i na
opakovanú technickú kontrolu, o ktorú bola táto možnosť rozšírená od 1. januára 2008
zákonom č. 548/2007 Z. z. Neplatí teda žiadne obmedzenie, ani podľa miesta bydliska, ani
podľa okresu evidencie vozidla.
17
Zvolená STK ale musí mať oprávnenie kontrolovať príslušnú kategóriu vozidla a vykonávať
príslušný druh technickej kontroly. Základný rozsah oprávnenia (na vykonávanie technických
kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných k ním) majú všetky STK.
Líšia sa však v rozsahu kategórií vozidiel, ktoré kontrolujú, a prípadne tiež v možnostiach
vykonávať niektoré nadstavbové druhy technickej kontroly.
24. Ak bude výsledok technickej kontroly zlý, zadržia mi na STK osvedčenie o
evidencii?
Nie, STK a jej kontrolní technici nemajú právomoc zadržiavať osvedčenie o evidencii, ani
meniť ho, alebo vyznačovať doň záznamy.
25. Dostanem poštou výzvu na absolvovanie technickej kontroly pred uplynutím
lehoty, v ktorej na ňu s vozidlom musím?
Zákon č. 725/2004 Z. z. vo svojom paragrafe 21 odseku 1 písmene b) ráta s tým, že
prevádzkovateľ pristaví vozidlo v ustanovenej lehote na technickú kontrolu pravidelnú bez
vyzvania. Notifikáciu si však možno nastaviť prostredníctvom Jednotného informačného
systému v cestnej doprave.
26. Pracujem pre zahraničnú spoločnosť a používam preto vozidlo so zahraničnými
evidenčnými číslami. Musím ísť na technickú alebo emisnú kontrolu?
Ak sa takáto povinnosť vzťahuje na vozidlo podľa predpisov krajiny, v ktorej je evidované,
potom áno, avšak kontrola musí byť vykonaná v krajine evidencie vozidla. Doklad o tom, že
vozidlo má platnú technickú alebo emisnú kontrolu, môžu vyžadovať slovenské kontrolné
orgány. V slovenskej STK však nie je možné vykonať technickú kontrolu vozidla
evidovaného v zahraničí.
Predpisy upravujúce rozsah, postup a kritéria používané pri technickej alebo emisnej kontrole
sa môžu v rôznych krajinách navzájom líšiť. Vzájomné uznávanie výsledku technickej
kontroly zatiaľ nie je pravidlom ani medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva.
18
27. Stratil som platné osvedčenie o technickej kontrole alebo som prišiel o platnú
kontrolnú nálepku, musím ísť na technickú kontrolu pravidelnú znovu?
V minulosti vykonaná technická kontrola pravidelná je platná až do uplynutia lehoty platnosti,
ktorá bola pri nej stanovená. Nič na tom nemení ani strata, poškodenie alebo znehodnotenie
niektorého z dokladov. To znamená, že nová technická kontrola pravidelná nie je v takomto
prípade nevyhnutná.
Je však potrebné zadovážiť si nový doklad namiesto strateného, poškodeného alebo
znehodnoteného s vyznačenou pôvodnou lehotou platnosti. Možno ho získať pri technickej
kontrole administratívnej. Tá je pre prevádzkovateľa vozidla podľa paragrafu 21 odseku 1
písmena e) zákona č. 725/2004 Z. z. povinná v prípadoch poškodenia alebo zničeniu
osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo po výmene čelného skla (na
ňom je nalepená kontrolná nálepka). Sankcie za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly
sú predmetom osobitného dokumentu. Technická kontrola administratívna má v porovnaní
s technickou kontrolou pravidelnou menší rozsah (ide viac-menej len o identifikáciu vozidla
a preverenie, či je pôvodná technická kontrola ešte platná) a spravidla i nižšiu cenu.
28. Zmenilo sa evidenčné číslo vozidla, príslušný údaj na osvedčení o technickej
kontrole je preto neplatný. Ako mám postupovať?
V minulosti vykonaná technická kontrola pravidelná je platná až do uplynutia lehoty platnosti,
ktorá bola pri nej stanovená. Nič na tom nemení ani výmena evidenčného čísla vozidla a s ňou
spojená neaktuálnosť príslušného údaja v osvedčení o technickej kontrole. Nový doklad
s aktuálnym údajom možno získať pri technickej kontrole administratívnej. Tá má
v porovnaní s technickou kontrolou pravidelnou menší rozsah (ide viac-menej len
o identifikáciu vozidla a preverenie, či je pôvodná technická kontrola ešte platná) a spravidla
i nižšiu cenu.
29. Som nespokojný s postupom kontrolného technika alebo hodnotením vozidla
pri technickej kontrole a chcem sa sťažovať. Ako mám postupovať?
V prvom rade možno odporučiť vyhľadať vedúceho STK alebo jeho zástupcu, ktorí sú
nadriadenými kontrolného technika. Aspoň jeden z nich musí byť vždy počas prevádzky na
STK prítomný. Obrátiť sa samozrejme možno tiež priamo na prevádzkovateľa STK, prípadne
jeho štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu.
19
Ak máte podozrenie, že prišlo k porušeniu niektorého z platných predpisov, možno sťažnosť
alebo podnet adresovať aj príslušným orgánom štátnej správy. Dozor nad dodržiavaním
predpisov pri vykonávaní technických kontrol je podľa zákona č. 725/2004 Z. z. v prvom
stupni v pôsobnosti okresných úradov príslušných podľa miesta sídla STK. Zoznam
okresných úradov s kontaktnými údajmi rozdelený podľa jednotlivých krajov je prístupný na
internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
30. Pri technickej kontrole zistili, že mi na vozidle chýba výrobný štítok. Čo mám
robiť?
V tomto prípade je potrebné v prvom rade preveriť, či výrobca alebo jeho zástupca
v Slovenskej republike môže dodať náhradný výrobný štítok. Ak áno, je potrebné zadovážiť si
ho a pripevniť na vozidlo ustanoveným spôsobom na určené miesto. Ak to nie je možné,
potom je potrebné požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky o výnimku z povinnosti mať vozidlo označené výrobným štítkom.
Podrobnosti sú uvedené na internetovej stránke ministerstva. Na protokole z technickej
kontroly, pri ktorej Vám túto chybu zistili a ktorý použijete ako prílohu ku žiadosti na
ministerstvo, musí byť vyznačený kód chyby 103 ako vážna chyba (stupeň B) a v rubrike
Ďalšie záznamy STK text „103 – výrobný štítok chýba“.
31. Musia pracovné stroje samohybné (alebo snežné skútre alebo pásové traktory)
tiež na technickú kontrolu?
Pracovné stroje samohybné (vozidlá kategórie PS), snežné skútre (LS) ani pásové traktory (C)
nemusia byť pristavované v pravidelných intervaloch na technickú kontrolu pravidelnú.
Avšak paragraf 23a zákona č. 725/2004 Z. z. v platnom znení ustanovuje, že ak majú byť
vozidlá kategórií L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie
vozidla a dosiaľ neboli prihlásené v evidencii, prevádzkované v premávke na pozemných
komunikáciách po 31.12.2012, musia ich prevádzkovatelia požiadať okresný úrad o vydanie
osvedčenia o evidencii. Lehota bola neskôr zákonom č. 345/2012 Z. z. predĺžená pre vozidlá
kategórie L1e vyrobené pred 1.1.2000 do 1.1.2023 a pre vozidlá kategórie PS používané v
poľnohospodárstve do 1.1.2017.
Jednou z príloh ku žiadosti na okresnom úrade bude protokol z technickej kontroly zvláštnej.
20
Na pracovných strojoch samohybných, snežných skútroch alebo pásových traktoroch sa tak
vykoná len jednorazovo technická kontrola zvláštna, ďalším technickým kontrolám v
pravidelných lehotách už podliehať nebudú.
Okrem účelu prihlásenia týchto vozidiel do evidencie sa na nich dá vykonať technická
kontrola zvláštna napr. pri žiadostiach o udelenie výnimky z ustanovení predpisov, pri
schvaľovaní montáže zvláštnych výstražných svetiel alebo na základe rozhodnutia okresného
úradu. Vždy však musí ísť o vozidlá s vydaným technickým osvedčením vozidla alebo
osvedčením o evidencii.
32. Chcem používať vozidlo, ktoré nie je prihlásené v evidencii, v premávke na
pozemných komunikáciách aj po 31.12.2012. Čo mám robiť?
Informácie o povinnej evidencii vozidiel, ktoré nepodliehali evidencii, sú zverejnené na
internetovej stránke MDV SR.
33. Nechal som si do vozidla namontovať plynové zariadenie v rámci hromadnej
prestavby. Čo mám robiť, aby mi zmenu zapísali do dokladov vozidla?
Podľa paragrafu 18 odseku 17 zákona č. 725/2004 Z. z. v platnom znení je prevádzkovateľ
vozidla, ktoré bolo hromadne prestavané, povinný do siedmich dní od vykonania prestavby
písomne požiadať okresný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla žiadateľa o
zápis zmien údajov do osvedčenia o evidencii časti II alebo do technického osvedčenia
vozidla, alebo o vydanie nového osvedčenia o evidencii časti II, ak vozidlo podlieha
prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo nového technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo
nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
Na rozdiel od ostatných účelov hromadnej prestavby vozidla sa v prípade montáže plynového
zariadenia ku žiadosti na okresnom úrade nepredkladá protokol z technickej kontroly
pravidelnej.
34. Chcem si na vozidlo doplniť denné prevádzkové svietidlá. Aké sú podmienky?
Podmienky sú uvedené v našom osobitnom informačnom materiáli.
21
35. Je možné vymeniť pôvodné halogénové žiarovky svetlometov vozidla za
xenónové výbojky?
Výbojkové svetlomety a ich montáž namiesto pôvodných svetlometov s halogénovými
žiarovkami sú predmetom nášho osobitného informačného materiálu.
36. Moje odcudzené vozidlo, ktoré som medzitým odhlásil z evidencie, bolo
nájdené. Dá sa prihlásiť späť do evidencie?
Ak sa odcudzené vozidlo, ktoré bolo medzitým vyradené z evidencie, neskôr nájde, dá sa
opäť prihlásiť do evidencie. Podmienkou však je, aby okresný úrad rozhodol o jeho schválení.
Podrobnosti upravuje paragraf 16d zákona č. 725/2004 Z. z. v platnom znení. Jednou z príloh
ku žiadosti na okresnom úrade je protokol z technickej kontroly pravidelnej.
37. Ako mám postupovať, ak chcem zmeniť počet miest vo vozidle (alebo vymeniť
karosériu alebo motor vozidla)?
Prípady výmeny karosérie alebo výmeny motora rovnakého typu v rámci jedného typového
radu, alebo zmeny obsaditeľnosti zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom
na to určené, sa podľa zákona č. 725/2004 Z. z. nepovažujú za prestavbu, nie je preto
potrebné vopred žiadať o ich povolenie, ani po ich vykonaní vozidlo schvaľovať. Do siedmich
dní odo dňa vykonania je však potrebné požiadať okresný úrad o zápis zmeny údajov do
osvedčenia o evidencii vozidla (prípadne technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nie je
prihlásené v evidencii). Podrobnosti upravuje paragraf 17 odseky 6 až 12 zákona č. 725/2004
Z. z. Jednou z príloh ku žiadosti na okresnom úrade je protokol z technickej kontroly
zvláštnej.
38. Odhlásil som moje vozidlo dočasne z evidencie. Teraz ho chcem opäť prihlásiť.
Musím s ním predtým na technickú kontrolu?
Nie. Na opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v premávke nie je potrebné preukázať
platnosť technickej kontroly pravidelnej. Ak vozidlo v čase opätovného uvedenia do
prevádzky nemá platnú technickú kontrolu (prípadne emisnú kontrolu), musí ho jeho
prevádzkovateľ podľa § 21 ods. 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu zákona č. 725/2004 Z. z.
22
v lehote do siedmich dní nechať podrobiť technickej kontrole pravidelnej (prípadne emisnej
kontrole pravidelnej).
39. Kúpil som ojazdené vozidlo, ale nie som si istý, či jeho kontrolná nálepka
technickej kontroly nie je falošná. Dá sa jej pravosť overiť?
Overenie toho, či má vozidlo platnú technickú kontrolu, je možné na internetovej stránke
www.testek.sk prostredníctvom voľby „Overenie TK vozidla“.
40. V ktorom predpise nájdem, čo má obsahovať lekárnička vozidla?
Podrobnosti ohľadom vybavenia vozidiel lekárničkami, vrátane ich obsahu, sú uvedené vo
vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 143/2009 Z. z.
U vozidiel v medzinárodnej premávke musí lekárnička zodpovedať normám platným v štáte,
v ktorom je vozidlo evidované.
Reprodukcia alebo ďalšie šírenie tohto dokumentu ako celku alebo ktorejkoľvek z jeho častí je
možné iba so súhlasom spoločnosti TESTEK, a.s. (www.testek.sk).